• Environmental Assessments

مهندسی و مشاوره زیست محیطی

 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های زیست محیطی (EIA).
 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 • مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMP&EMS).
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
 • انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 • طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 • طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی.
 • تدوین پیوست سلامت.
 • انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل.
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها