• English (English)

خط مشی

مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز  با ماموریت انجام خدمات زیست محیطی با بکارگیری روشهای بین المللی و ملی در سال 1379 تاسیس گردید. این مشاور جهت اعمال رویه حرفه ای خوب ، سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد های ISO9001:2008 و ISO/IEC 17025: 2055 طراحی نموده است .در این راستا موارد زیر سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:
  • اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت و مطابق با استانداردها و انجام با کیفیت خدمات از طریق بگارگیری منابع ( نیروی انسانی، استانداردها، دانش فنی، تجهیزات و ...)شایسته.  
ایجاد انگیزش، ارتقای سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر.
  • توسعه دامنه فعالیت های مرتبط، از طریق انجام مطالعات .
  • جلب رضایت مشتریان از طریق شناسایی نیازمندی های آنها، پیگیری و رسیدگی به موقع مناسب به شکایت رسیده از سوی مشتریان.

کلیه کارکنان و مدیران شرکت متعهد می باشند مستندات نظام فوق را فرا گرفته و فعالیت های خود را مطابق با آن انجام دهند . مدیر ارشد خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را برای تحقق اهداف، برآوردن الزامات این استاندارد و همچنین بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت فراهم آورد. نماینده مدیریت در کیفیت نیز مسئول نظارت بر حسن اجراء نظام مدیریتی فوق ارائه گزارشات در خصوص تحقق اهداف فوق و بررسی لزوم بازنگری موارد فوق می باشد .

Powered by PARS DATA