• Environmental Assessments

ارزیابی ریسک

  • انجام مطالعات ارزیابی خطرات زیست محیطی (ERA).
  • ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی پروژه ها.
  • ارزیابی کمی و کیفی ریسک (QRA).
  • ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات در نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس استاندارد ISO 17776:2000.
  • تجزیه و تحلیل خطر (PHA).
  • شناسایی خطرات غیر فرآیندی (HAZID).
  • مطالعات ارزیابی مخاطرات و راهبرد عملیات و فرآیند (HAZOP).
  • شناسایی مخاطرات در کلیه بخش ها با توجه به روش مورد تأیید (HAZOP, FMEA, FTA, ETA, JSA, JHA, TA, HAZID,F&EL, ….).
  • ارزیابی استرس شغلی.
  • ارزیابی پوسچر ها و ریسک های ارگونومیکی محیط کار.

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها