• English (English)

مدیریت محیط زیست

 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های زیست محیطی (EIA).
 • تدوین پیوست سلامت
 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 • مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
 • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
 • انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 • طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 • طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی.
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
 • انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل.
 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.

مدلسازی و GIS,RS

 • مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزار های تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک).
 • انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS.
 • آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
 • مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات.
 • مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحد ها جهت طراحی واحد های صنعتی.
 • مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط.
 • مدلسازی نرم افزاری تشعشعات و صوت حاصل از فلر ها.
 • ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی.
 • ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها.

ارزیابی ریسک

 • انجام مطالعات ارزیابی خطرات زیست محیطی (ERA).
 • ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی پروژه ها.
 • ارزیابی کمی و کیفی ریسک (QRA).
 • ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات در نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس استاندارد ISO 17776:2000.
 • تجزیه و تحلیل خطر (PHA).
 • شناسایی خطرات غیر فرآیندی (HAZID).
 • مطالعات ارزیابی مخاطرات و راهبرد عملیات و فرآیند (HAZOP).
 • شناسایی مخاطرات در کلیه بخش ها با توجه به روش مورد تأیید (HAZOP, FMEA, FTA, ETA, JSA, JHA, TA, HAZID,F&EL, ….)
 • ارزیابی استرس شغلی.
 • ارزیابی پوسچر ها و ریسک های ارگونومیکی محیط کار.

آلودگی هوا

 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های کنترل آلاینده ها.
 • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری.
 • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده های هوای محیط زیست.
 • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
 • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری.
 • نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامتر ها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک.
 • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.

آب و فاضلاب

 • امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی).
 • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
 • انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست.
 • انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده مجدد از آبهای دور ریز در صنایع.
 • بررسی و رفع مشکلات تصفیه خانه آب و فاضلاب (مهندسی مجدد).
 • انجام مطالعات تعیین کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی با کاربرد رویکرد های پهنه بندی کیفیت و استفاده از در GIS/RS پهنه بندی کیفیت.
 • شناسایی منابع آلاینده فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.
 • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع آب در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها.
 • انجام نمونه برداری های ماهانه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار در صورت نیاز.
Powered by PARS DATA