• Environmental Assessments

مدلسازی و GIS,RS

  • مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزار های تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک).
  • انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS.
  • آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
  • مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات.
  • مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحد ها جهت طراحی واحد های صنعتی.
  • مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط.
  • مدلسازی نرم افزاری تشعشعات و صوت حاصل از فلر ها.
  • ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی.
  • ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها.

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها