• Environmental Assessments

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

 • شرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سبز اولین آزمایشگاه معتمد محیط زیست خصوصی و رتبه يك تخصص محيط زيست از سازمان برنامه و بودجه می باشد . این شرکت دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

  آزمایشگاه آلودگی هوا و صدا

  منابع ثابت

  • سنجش گازهای خروجی دودکش (…,SOX,F2S,HCN,HCL,NH3,HF,H2S,CH4,THC,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2) طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO
  • نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی و سرطانزای خروجی دودکش (…,Dioxin,Furan,VOC,BTEX ) طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO
  • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ISO
  • نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین خروجی دودکش طبق متد های EPA/ISO
  • نمونه برداری و سنجش تیرگی خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ISO
  • نمونه برداری و شمارش الیاف آزبست خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO

  هوای محیط

  • نمونه برداری و آنالیز گازها و بخارات هوای محیط (…,MTBE,VOC,BTEX,H2SO4,HCL,NH3,HF,O3,THC,SO2,NOX , NO2, NO,CO ) طبق متدهای EPA/ASTM/OSHA/NIOSH
  • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1,PM2.5,PM10,TSP ) طبق متدهای EPA/ASTM/BSI
  • نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط طبق متد EPA
  • سنجش صوت زیست محیط LNP,Leq30,Lmax,Lmin

  PASSIVE SAMPLER

  •  نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی ناپایدار در بخش هوا به روش Passive و استخراج به روش حرارتی (T.D) مطابق با استاندارد EPA-325B

  منابع متحرک

  • سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو هاي بنزيني CO , CO2 , NOX , HC و opacity خودرو های دیزلی

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها