• Environmental Assessments

مهندسی و مشاوره زیست محیطی

 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های زیست محیطی (EIA).
 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 • مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMP&EMS).
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
 • انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 • طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 • طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی.
 • تدوین پیوست سلامت.
 • انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل.
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.

آلودگی هوا

 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های کنترل آلاینده ها .
 • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری.
 • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده های هوای محیط زیست.
 • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
 • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری.
 • نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامتر ها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک.
 • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.

مدیریت پسماند

 • تدوین برنامه عملیاتی پسماند های صنعتی بر اساس قانون مدیریت پسماند ها و آئین نامه اجرایی مربوطه.
 • انجام خدمات شناسایی کمی و کیفی (Inventory) و مدیریتی پسماند های صنعتی، ویژه و روش های کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت دفع مواد زائد جامد.
 • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش الودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها.
 • نمونه برداری و آنالیز پارامتر های فیزیکی و شیمیائی و ترکیبات نفتی و فلزات سنگین پسماند های صنعتی، پزشکی، شهری، پسماندهای جزء کنوانسیون POPS، انواع لجن ها و ....
 • ارائۀ خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع.
 • تدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی و شهری.
 • طراحی بانک اطلاعات پسماند.

آب و فاضلاب

 • امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی).
 • مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
 • انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست.
 • انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده مجدد از آبهای دور ریز در صنایع.
 • بررسی و رفع مشکلات تصفیه خانه آب و فاضلاب (مهندسی مجدد).
 • انجام مطالعات تعیین کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی با کاربرد رویکرد های پهنه بندی کیفیت و استفاده از در GIS/RS پهنه بندی کیفیت.
 • شناسایی منابع آلاینده فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.
 • انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع آب در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها.
 • انجام نمونه برداری های ماهانه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار در صورت نیاز.

ارزیابی چرخه حیات (LCA&LCP)

ارزیابی چرخه حیات (LCA) تکنیکی است برای ارزیابی جنبه های محیط زیستی بالقوه و جنبه های بالقوه در ارتباط باتولید محصول (یا خدمات)، از طریق:

 • تهیه فهرست موجودی ورودی ها و خروجی ها مربوطه؛
 • ارزیابی اثرات بالقوه محیط زیستی مرتبط با ورودی ها و خروجی ها؛
 • تفسیر نتایج حاصل از مراحل ثبت موجودی و ارزیابی اثرات در رابطه با اهداف مطالعه.
 • ارزیابی چرخه حیات، اثرات محیط زیستی محصولات، فرآیندها و یا خدمات را طی فرآیندهای تولید، کاربرد و دفع تعیین می کند.

کاربردهای LCA

 • مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی و کشاورزی
 • کمک به طراحی های سازگار با محیط
 • ارزیابی اقتصادی چرخه عمر
 • ارزیابی اجتماعی چرخه عمر
 • اتخاذ استراتژی های مبتنی بر توسعه پایدار از جمله تولید و مصرف پایدار
 • بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی و صنعتی

مزایای LCA

 • مستقل بودن از زمان و مکان : ارزیابی چرخه عمر به نوعی شامل تمامی زمان ها و مکان ها می شود ، باید تمام ورودی ها و خروجی ها در تمامی مراحل چرخه حیات مورد مطالعه قرار گیرد .
 •  جامعیت در بررسی اثرات : توجه بیش از حد به یک مسئله ممکن است موجب غفلت از اثرات و جنبه های زیست محیطی دیگر گردد . مزیت و قدرت ویژه ارزیابی چرخه حیات قابلیت آن در جهت ملاحظه جامع همه اثرات زیست محیطی در همه مراحل گهواره تاگور به صورت واحد است .
 •  کمی سازی اثرات زیست محیطی : یکی از چالش های مهم در گذشته ، حال و آینده در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی چگونگی کمی سازی اثرات مربوطه است . ارزیابی چرخه حیات طی چند دهه اخیر توانسته ابزاری را جهت کمی سازی اثرات زیست محیطی مستقل از ارزیابی های ضمنی و کیفی ارائه نماید .

چشم انداز چرخه حیات LCP

 • چشم انداز چرخه حیات یعنی یک مجموعه، گستره تاثیر و کنترلی که می تواند در طول فعالیت های خود داشته باشد در نظر بگیرید تا از اثرات محیط زیستی ناخواسته و سهل انگارانه در طول چرخه حیات محصول و یا خدمات خود جلوگیری کند.

مدلسازی و GIS,RS

 • مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزار های تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک).
 • انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS.
 • آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
 • مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات.
 • مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحد ها جهت طراحی واحد های صنعتی.
 • مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط.
 • مدلسازی نرم افزاری تشعشعات و صوت حاصل از فلر ها.
 • ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی.
 • ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها.

ارزیابی ریسک

 • انجام مطالعات ارزیابی خطرات زیست محیطی (ERA).
 • ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی پروژه ها.
 • ارزیابی کمی و کیفی ریسک (QRA).
 • ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات در نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس استاندارد ISO 17776:2000.
 • تجزیه و تحلیل خطر (PHA).
 • شناسایی خطرات غیر فرآیندی (HAZID).
 • مطالعات ارزیابی مخاطرات و راهبرد عملیات و فرآیند (HAZOP).
 • شناسایی مخاطرات در کلیه بخش ها با توجه به روش مورد تأیید (HAZOP, FMEA, FTA, ETA, JSA, JHA, TA, HAZID,F&EL, ….).
 • ارزیابی استرس شغلی.
 • ارزیابی پوسچر ها و ریسک های ارگونومیکی محیط کار.

فعالیت های ما

تدوین اطلس زیست محیطی
  پروژه بهینه سازی تصفیه خانه های پالایشگاههای گاز پارس جنوبی
طراحی ساختمان سبز
پژوهش در منابع انتشار آلاینده ها