• English (English)
 

مدلسازی و GIS,RS

  • مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزار های تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک).
  • انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS.
  • آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
  • مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات.
  • مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحد ها جهت طراحی واحد های صنعتی.
  • مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط.
  • مدلسازی نرم افزاری تشعشعات و صوت حاصل از فلر ها.
  • ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی.
  • ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها.
Powered by PARS DATA