• English (English)
 

مدیریت محیط زیست

 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های زیست محیطی (EIA).
 • تدوین پیوست سلامت
 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP).
 • انجام مطالعات راهبردی ارزیابی پیامد های زیست محیطی (SEIA).
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد های بهداشت محیط (EHIA).
 • مشاوره و استقرار مدیریت زیست محیطی (EMS).
 • انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست.
 • انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث و بهره برداری طرح های توسعه.
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت زیست محیطی در صنایع و مراکز توسعه و عمران.
 • انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست.
 • طراحی و تدوین طرح های تولید پاکتر (CDM).
 • طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی.
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم.
 • انجام مطالعات و مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل.
 • انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی.
Powered by PARS DATA