• English (English)
 

آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمايشگاه معتمد محيط زيست
آزمايشگاه فلزات سنگین

دستگاه آنالیز جذب اتمی (Varian AA 240) با قابلیت آنالیز فلزات و ترکیبات غیر آلی به روش شعله، کوره و سیستم هیدرید در محدوده ppb , ppm در این بخش بکار گرفته شده است.
 در این بخش خدمات زیر انجام می پذیرد:

  •       آنالیز کلیه فلزات در فاز جامد. (خاک، رسوب، پسماند)
  •       آنالیز کلیه فلزات در فاز مایع. (آب و پساب)
  •       آنالیز کلیه فلزات در فاز جاندار. (ماهی، گیاه)

آزمايشگاه هیدروکربن ها و سموم

در این بخش با بهره گیری از دستگاه های کروماتوگراف گازی(Agilent 8790) با دتکتور های ECD, FID, MS , NPD و کروماتوگراف مایع (HPLC) با دتکتور های UV, RI خدمات زیر ارائه می گردد.

  • آنالیز ترکیبات آلی و نفتی  (PAH, TPH, THM, MTBE, BTEX , …
  • باقیمانده سموم کلره، سموم فسفره، علف کش ها، PCBS و ...
Powered by PARS DATA