• English (English)
 

آزمايشگاه معتمد محيط زيست

*      منابع ثابت

 • آزمايشگاه معتمد محيط زيست شركت مهندسين مشاور آزمون صنعت سبز 
 •    سنجش گازهای خروجی دودکش (…,S2C,F2S,HCN,HCL,NH3,HF,H2S,CH4,THC,SO2,NOX,NO2,NO,CO,CO2,O2) طبق  متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO
 •    نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی و سرطانزای خروجی دودکش (…,Dioxin,Furan,VOC,BTEX ) طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO
 •    نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ISO
 •    نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین خروجی دودکش طبق متد های EPA/ISO
 •    نمونه برداری و سنجش تیرگی خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ISO
 •    نمونه برداری و شمارش الیاف آزبست خروجی دودکش طبق متدهای EPA/ASTM/DIN/ISO
  هوای محیط
 • نمونه برداری و آنالیز  گازها  و بخارات هوای محیط (…,MTBE,VOC,BTEX,H2SO4,HCL,NH3,HF,O3,THC,SO2,NOX , NO2, NO,CO ) طبق متدهای EPA/ASTM/OSHA/NIOSH
 • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1,PM2.5,PM10,TSP ) طبق متدهای EPA/ASTM/BSI
 • نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط طبق متد EPA
 • سنجش صوت زیست محیط LNP,Leq30,Lmax,Lmin 
 منابع متحرک
  •  سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو هاي بنزيني  CO , CO2 , NOX , HC و opacity  خودرو های دیزلی
Powered by PARS DATA