• English (English)

تضمین کیفیت QA

معرفی واحد تضمین کیفیت QA

وظایف واحد تضمین کیفیت در دو حوزه خدمات و محصولات شرکت می باشد.

در حوزه خدمات شرکت آزمون صنعت سبز، از مهمترین وظایف این واحد مستند سازی خط مشی ها ، سیستم ها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی دستورالعملهای آزمایشگاه می باشد .در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع رسانی و آموزش بهره برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد .بدیهی است کلیه این فعالیتها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمونهای کنترلی می باشد.

بکارگیری مدیریت کیفی جامع یا (Total Quality Management ) TQM در آزمایشگاه سبب می شود جریان امور به طور منظم و مداوم مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در پی آن خطاهای موجود شناسایی شده واز بروز خطاهائی که احتمالاً در آینده بوجود می آید جلوگیری گردد. هدف نهایی اجرای مدیریت کیفی ، ایجاد و ابقاء روشهای قابل انتقال (  Transfer ability  ) می باشد . بدین معنی که نتایج بدست آمده در سایر آزمایشگاهها با وسایل و روشهای دیگر قابل تکرار باشد .

 برای اجراو حصول روشهای تکرار پذیر ، و اثبات اینکه نتایج ارائه شده قابل قبول می باشند ، باید برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه بشکل مناسب و کامل اجرا شود. تضمین کیفیت به معنای تمامی تلاشهای یک مجموعه ( دراینجا کل امکانات شامل نیروی انسانی ، فضا، ابزار ، مواد ، معرفها ، مالی ، و .... در آزمایشگاه می باشد ) برای بهبود کارایی یا ظرفیت ارائه خدمات ( Efficiency ) و قدرت موثر یا اثر بخشی (  Effectiveness ) در واحد مربوطه می باشد .

واحد تضمین کیفیت می باید برای رسیدن به اهداف تعیین شده ، برنامه ریزی ، سازماندهی  ، هدایت و بازبینی ) کنترل را بصورت دقیق اجرا نماید . بررسی خطاها بصورت سیتماتیک و غیر فردی می باید انجام شود و کارمندان ترغیب گردند که خطاها را ردیابی و ثبت نمایند . باید ارزش ها و محدوده ها تشخیصی و طبیعی ، صحت و دقت و خطی بودن ، حساسیت ، ویژگی ها روشها ی مورد استفاده موجود در آزمایشگاه بصورت تعریف شده و کتبی تهیه ودر دسترس باشد .اطمینان از کیفیت آزمایشی آزمایشگاههای همکار ، با در اختیار داشتن شاخص های فنی روشهای آزمایشگاههای مزبور از دیگر وظایف تضمین کیفیت می باشد .

این واحد در خصوص مواردی چون   ISO 17025  و همچنین سایر دوره های مرتبط و تخصصی و اجرای بازرسی های داخلی ، از صحت انجام آزمونها و برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند . جهت دستیابی به این مهم ، دستور العملهای استاندارد سازی در موارد زیر تدوین و به اجرا درآمده است .

در حوزه محصولات و در راستای هدف والای مشتری مداری نیز واحد تضمین کیفیت اقدام به طراحی فرم های تحویل کالا، تضمین و گارانتی کالا و ارائه خدمات پس از فروش نموده است.

اهم وظايف واحد تضمين کيفيت :

  •        برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضايت مشتريان
  •       انجام مميزي هاي داخلي، جمع بندی نتایج ممیزها و داده های مربوطه و مستند سازی آنها
  •       تدوين کليه  مستندات جاري در آزمايشگاه و نظارت بر کنترل مستندات و سوابق درون و برون سازماني
  •        تهیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات كیفی برای كلیه مشخصات فنی
  •         نظارت بر کاليبراسيون، نگهداري و کنترل هاي مياني تجهيزات
  •         انجام اقدامات اصلاحی و پیشيگرانه در مورد وجود عدم تطابق، پیگیری تا رفع مغایرت ها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرت های احتمالی مشابه در آینده
  •         ارائه خدمات پس از فروش کالا با ارائه طرح های نوین در امر مشاوره، اجرا، نصب، راه اندازی و نگهداری منطبق بر استانداردها و معیارهای جهانی

  

Powered by PARS DATA